Privatlivspolitik for Midtsjællands Vævekreds Senest ændret den 20.03.2019

Foreningens dataansvar

Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.

Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede, legitime interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige

Midtsjællands Vævekreds er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontaktoplysninger

Kontaktperson: Birgit Oksbjerg (formand) Adresse: Engtoftevej 41, 4892 Kettinge

Telefonnr.: 26843809

CVR: 34437963

Mail: [email protected]

Hjemmeside: midtvaev.dk

Behandling af personoplysninger

 Vi behandler kun oplysninger, der er kategoriseret som almindelige personoplysninger og ikke oplysninger, hvor der kræves højere grad af beskyttelse. Vi behandler følgende personoplysninger:

 – Oplysning om medlemmer af foreningen

–  Registrerings- og kontaktoplysninger som fx navn, adresse, telefonnummer og emailadresse.

 – Oplysning om medlemmer af bestyrelsen

 -Desuden tages der portrætbilleder af bestyrelsesmedlemmer, og dette billede sammen med kontaktoplysninger er offentliggjort på hjemmesiden.

 Vi indsamler oplysninger fra:

Normalt får vi oplysningerne fra dig. I nogle tilfælde kan der være andre kilder såsom opslag i offentligt tilgængelige registre såsom telefonbog.

 Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund. Lovlige grunde til behandling er særligt:

· Foreningens berettigede interesser i at behandle dine oplysninger

· At det er nødvendigt for at opfylde en kontrakt med dig

· Behandling efter lovkrav.

 Formål med behandling af personoplysninger

 · Foreningens medlemshåndtering, herunder kontingentopkrævning

· Som led i foreningens aktiviteter, herunder planlægning, gennemførelse og opfølgning

 Opfyldelse af lovkrav

 Vi registrerer situationsbilleder taget i foreningen eksempelvis til offentliggørelse på hjemmesiden, der afbilder en konkret aktivitet eller situation i foreningen.  Vi offentliggør kun billeder på hjemmesiden efter forudgående accept med aktuelle personer. 

Samtykke

 Oftest vil vores behandling af dine personoplysninger basere sig på et andet lovligt grundlag end samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor.

 Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.

 Videregivelse af dine personoplysninger

 Vii videregiver ikke personoplysninger til firmaer til markedsføring.

 Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

 Af praktiske og administrative hensyn vil vi opbevare dine oplysninger i op til 2 år fra medlemsskabets ophør.

 Vi opbevarer dog oplysninger på medlemmer og bestyrelse til statistik og lignende, så længe de har historisk værdi.

Dine rettigheder

Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig:

· Retten til at blive oplyst om behandlingen af data

· Retten til indsigt i egne personoplysninger

· Retten til berigtigelse

· Retten til sletning

· Retten til begrænsning af behandling

· Retten til at få udleveret data i et almindeligt anvendt format

· Retten til indsigelse

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst i privatlivspolitikken.

Hvis du fx henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du kan altid klage over, hvordan vi behandler dine data. Klag først til os, og hvis det ikke giver det ønskede resultat, kan du klage til Datatilsynet.

Revidering af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores hjemmeside. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.